همگان ساخت موشک با کاغذ را بلد هستند ولی یاد دادن ان گاهی به کودکان مشکل است 
در این جا به طریقه فیلم بدون انکه احتیاج به دانلود کردن باشد شما می توانید ساخت یک موشک کاغذی را به بیند و انرا در حافظ کامپیوتر خود برای اموزش به کودکان ذخیره کنید 

ابتدا کاغذ a4 را از طول تا می کنیم 

بعد از بالا و دو طرف تا می زنیم